شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

نمکستان

+ عجب زمانه ايي شده گذشت هم در گذشت... بابا ديگر آب نداد ... بابا را ايزوگام کردند... کجايي سعدي؟... بني آدم ابزار يکديگرند...
هادي قمي
بني آدم *ابزار *يکديگرند.
ساعت ویکتوریا
نمکستان
رتبه 0
0 برگزیده
479 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top